پیام مدیرعامل کارخانجات ریخته گری فولاد کیمیای تفتان

 

اینجانب اعتقاد عمیق دارم که واحدهای صنعتی همچنان موجود زنده می باشند. از آنجایی که موجود زنده بر اساس تعریف بیولوژیک یا در حال رشد است و یا در حال زوال ، بنابراین اگر واحدهای صنعتی بخواهند با این تعریف خود را موجود زنده فرض نمایند، بنابراین رشد دائمی آنها ضروری است و هر زمان مشاهده کردید که یک واحد صنعتی مدتها بدون رشد و توسعه به کار خود ادامه می دهد ، قطعا آن واحد در حال زوال است.همه کارشناسان صنعتی بر این باورند که این اصل در تمامی واحدهای صنعتی نقش موثر و ویژه ای دارد.